Praktijkfolder

Huisregels en informatie over onze Praktijk

Graag willen wij de volgende afspraken met U maken:


 • Wilt u, indien U een verwijzing fysiotherapie meebrengt, deze controleren op persoonsgegevens
 • Bij aanmelding kunt u uw voorkeur aangeven voor eenvan de hier werkzame collega’s.
 • Tijdens de eerste afspraak wordt uw dossier aangemaakt, een lichamelijk onderzoek gedaan, een behandelplan met u doorgesproken, en adviezen/leefregels meegegeven.
 • Het aantal behandelingen dat voor u nodig is hangt af van de zorgvraag en wordt in overleg bepaald.
 • Graag bij iedere behandeling uw afsprakenkaartje meenemen
 • Tijdens de behandeling kan het zijn dat de aandacht van uw behandelaar even gevraagd wordt voor de telefoon of balie activiteiten.
 • Onder het begrip behandeltijd wordt verstaan; het patiënten contact en alle administratieve handelingen die bij uw behandeling behoren.
 • De adviezen en leefregels die wij u meegeven hebben als doel om het herstelproces sneller te laten verlopen.
 • Indien nodig zullen wij in overleg met u, contact opnemen met uw behandelende arts
 • Gaat u tussentijds naar uw verwijzende arts, overleg dit met uw behandelende fysiotherapeut. Deze kan zonodig een brief meegeven
 • Bij een controle-afspraak aan uw behandelende specialist krijgt u van uw behandelaar een brief mee.
 • Wij verzoeken u, om 5 minuten voor aanvang van de afgesproken tijd aanwezig te zijn.
 • Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. De kosten bedragen 75% van het tarief, excl.administratiekosten, U ontvangt hiervoor een rekening van de praktijk via Notacollect.
 • Patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn of aangesloten zijn bij een verzekering waar wij niet rechtstreeks kunnen declareren ontvangen een nota via Notacollect.
 • Er is een klachtenregeling van kracht in de praktijk
 • Graag de mobiele telefoon uitzetten
 • De praktijk is een rookvrije ruimte
 • Bij ziekte en tijdens vakanties zullen uw behandelingen voortgezet worden door
  een collega uit onze praktijk. Verandering in behandelfrequentie zal te allen tijde vooraf in overleg met u plaatsvinden
 • Wanneer men een reanimatieverklaring heeft men zelf verantwoordelijk is dit te laten weten

  Onze fysiotherapeuten

 • Ben Urlings:
  Manueel therapeut en Dry Needling

 • Cora Martis:
  Master Bekkenfysiotherapeut, Combifit, zwangerfit®, Zwangerschapseducatie.

 • Elize van Opstal-van Emmerik:
  Master Geriatrie fysiotherapeut en Neurorevalidatie

 • Anca Nijs:
  Kinderfysiotherapeut, Kinderbekkenfysiotherapeut, Fit & Fun Light

 • Pieter Urlings: Algemene fysiotherapie en Golf Fysiotherapeut

 • Dian Keltjens-Bogaarts.
  Claudicatio Intermittens, lid Claudicatio Net
  Handtherapie
 • Eline Loman-Leewes:
  Master Manueel therapeut en Dry Needling
  Mulligan Therapeut

 • Gabrie-Anne Noorlander - van Gemerden
  Master Geriatrie fysiotherapeut en Neurorevalidatie
 • Elia Urlings Manueel therapeut i.o en Dry Needling
 • Myrthe Nienkemper Algemene fysiotherapie en Master Kinderfysiotherapie i.o.
 • Mark Loman Master Manueel therapeut, Dry Needling en Echografie


Oefengroepen:

 • CombiFit ( Ouderen met beperking)
 • Fit & Fun (kinderen met overgewicht)
 • Parkinson patiënten
 • Gerifit (beweeggroep geriatrie)

  U kunt meer informatie vinden op onze website
  www.praktijkleursehaven.nl
  fysio@praktijkleursehaven.nl

  Wij zijn lid van:
  www.nahfysionet.nl
  www.parkinsonnet.nl
  www.fysoptima.nl

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

  Algemeen
  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Onze praktijk
  In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

  De plichten van de praktijk
  Praktijk Leurse Haven is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.
  Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  · Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  o voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  o voor doelmatig beheer en beleid;
  o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  · Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  · U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  · Alle medewerkers binnen Praktijk Leurse Haven hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  · Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  · Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:
  U heeft de volgende rechten:
  · Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  · Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien en inzage in de logging gegevens of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  · Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  · Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  · Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  · Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
  De medewerkers van Praktijk Leurse Haven hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).


  Overdracht van uw dossier
  Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

  Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 8:00-21:00 uur

Vrijdag 8:00-18:00

Wij lunchen tussen 12:00-13:00 uur

© 2024 Praktijk Leurse Haven Disclaimer Privacyverklaring